Voor de beste onderwijskansen

Individuele leerlingbegeleiding voortgezet onderwijs

leerlingbegeleider

Zo nu en dan zijn er leerlingen die op school tussen wal en schip dreigen te raken. Om wat voor reden dan ook zijn ze ongemotiveerd, halen lage cijfers of spijbelen. Soms zijn de problemen zodanig dat voortijdig schoolverlaten dreigt. In dat geval is extra bemiddeling en begeleiding nodig. Scholen en gemeenten die professionele ondersteuning nodig hebben bij (dreigend) voortijdig schoolverlaten kunnen een beroep doen op de begeleiding van SOVEE. De leerlingbegeleiders adviseren, bemiddelen en motiveren de jongere om toch naar school te blijven gaan of hulp te aanvaarden.

Netwerk

Om tot een succesvolle, gemeenschappelijke aanpak te komen en goede afspraken te maken, functioneert de begeleider in een netwerk van professionals en betrokkenen. Deelnemers zijn onder andere de leerling zelf, ouders, school, leerplichtambtenaren, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en anderen die met de leerplichtige jongere te maken hebben. Allemaal om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Begeleiding

De individuele leerlingebegeleiding van SOVEE is gericht op het afronden van een opleiding. Afhankelijk van de vragen en problemen die spelen, wordt ernaar gestreefd om de jongere:

  • Op school te laten blijven
  • Eventueel over te laten stappen naar een andere school
  • Door te verwijzen naar andere hulp om grotere problemen te voorkomen

In een plan van aanpak worden afspraken vastgelegd over de inhoud van de begeleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om begeleidingsgesprekken met de leerling, een onderzoek naar capaciteiten, motivatie en opleidingsmogelijkheden of een doorverwijzing naar een andere vorm van jeugdhulp.

Samenwerken

De begeleider heeft een onafhankelijke positie en komt alleen in actie na aanmelding van de school of ouders/verzorgers. En als de verantwoordelijke leerplichtambtenaar daarmee instemt. Bij aanmelding door de school moeten de ouders of verzorgers toestemming geven. Bij iedere leerling zoekt de begeleider naar de beste oplossing en schakelt daarbij de hulp in van personen en organisaties die deze oplossing kunnen ondersteunen. De begeleider houdt daarbij zelf de touwtjes in handen.

Risicoleerlingen

Hoe eerder de begeleider wordt ingeschakeld, hoe meer mogelijkheden er zijn. Daarom is vroegtijdige aanmelding van risicoleerlingen belangrijk en zijn de begeleiders ook actief in de Zorg Adviesteams van de scholen. Om daar de deskundigheid van de interne leerlingbegeleiding te bevorderen. Onder risicoleerlingen vallen niet alleen de jongeren die spijbelen of slechte cijfers halen, maar ook leerlingen die regelmatig worden ziekgemeld en waarbij de school vermoedt dat er meer speelt. Of leerlingen die niet meer gemotiveerd zijn en minder presteren, maar wel de lessen blijven bezoeken. Ook begeleiding bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is mogelijk.

Vragen?

Meer weten over de werkwijze van de begeleiding en de bemiddeling van leerlingen? Neem dan contact op met Gerda Veenstra via 
T 033 – 470 21 59. Of stuur een e-mail naar g.veenstra@sovee.nl 

Delen

SOVEE