Voor de beste onderwijskansen

Monitor onderwijsachterstandenbeleid

onderwijsachterstandenbeleid voortijdig schoolverlaten

De resultaten van het onderwijsachterstandenbeleid meten? De tevredenheid van ouders of jongeren vaststellen over het wijkteam of de school? De voortgang van een project volgen? SOVEE heeft veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van een monitor. Bijvoorbeeld voor de gemeente Bunschoten heeft SOVEE een monitor ontwikkeld die de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), taalontwikeling, in- en doorstroom naar het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en voortijdig schoolverlaten in kaart brengt. 

In de monitor worden gegevens verzameld over:

  • De voorschoolse educatie (o.a. bereik peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, logopedische screening en taalontwikkeling 3-jarigen)
  • Het primair onderwijs (o.a. aantal doelgroepleerlingen, taalbeheersing, gezondheid en welbevinden)
  • Het voortgezet onderwijs (o.a. doorstroom, verzuim, slagingspercentage)
  • Het middelbaar beroepsonderwijs (o.a. verzuim, doorstroom, slagingspercentage)
  • Voortijdig schoolverlaten (o.a. aantal leerlingen dat in een schooljaar het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie, uitgesplitst naar verschillende onderwijstypen in het vo en mbo)

De gegevens worden uitgesplitst naar verschillende doelgroepen om opbrengsten zichtbaar te maken en met elkaar te vergelijken. De informatie is afkomstig van de basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, de GGD en de gemeente. Verder wordt gebruikgemaakt van gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar mogelijk worden gegevens vergeleken en trends in beeld gebracht, op onderwerp en naar schooljaar, zodat ontwikkelingen op de wat langere termijn zichtbaar worden.

Als voorbeeld van een door SOVEE uitgevoerde monitor vindt u hier de Monitor Bunschoten.

Delen

SOVEE