Voor de beste onderwijskansen

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

SOVEE verzorgt schoolmaatschappelijk werk op het MBO. Het schoolmaatschappelijk werk kenmerkt zich door een outreachende aanpak; huisbezoek afleggen maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de werkwijze. Daarnaast vervult de schoolmaatschappelijk werker een rol in het doorverwijzen naar het sociale wijkteam of overige (hulpverlenende) instanties.

Verder is de schoolmaatschappelijk werker op school zichtbaar aanwezig en beschikbaar voor ondersteuning en advies aan de professionals binnen school. De deelnemers/studenten die voor begeleiding van de schoolmaatschappelijk werker in aanmerking komen, worden aangemeld door de daartoe aangewezen functionaris van de school.

De schoolmaatschappelijk werker stemt zijn werkzaamheden altijd af op de interne zorgstructuur van de school.

Meer informatie?

Neem dan contact op met SOVEE, T 033 – 470 21 59, info@sovee.nl

 

Delen

SOVEE