Voor de beste onderwijskansen

12 tot 18 jaar

Support2Go

Support2Go is voor studenten (16 en 20 jaar) van de opleiding Servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland in Amersfoort, die gemotiveerd zijn voor laagdrempelige ondersteuning. De overstap van het mbo naar de arbeidsmarkt is voor sommige jongeren moeilijk. Minder zelfredzame studenten (waaronder ook nieuwkomers) hebben moeite met het succesvol afmaken van hun opleiding en missen een stevig netwerk, waardoor ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben. Er zijn ook jongeren voor wie de keuze te vroeg komt of het beroepsbeeld nog te weinig ontwikkeld is. Daarnaast dreigen jongeren uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze. Dit belemmert hen om de juiste weg te vinden in de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Deze jongeren hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee hun kansen te vergroten op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. Vanuit SOVEE matchen wij jongeren met coaches uit het bedrijfsleven. De coaching wordt aangeboden aan de studenten naast de reguliere begeleiding die al op school aanwezig is.

 

https://www.sovee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sovee_V3.mp4

Voor dit project werken we samen met ROC Midden Nederland.

Support2Go wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Amersfoort.

 

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van SOVEE begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er aan een speciaal doel wordt gewerkt, begeleiden wij ook op zaterdag.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

Wilt u een vraag stellen, even overleggen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met Carolien Tunzi, coördinator van de omgangsbegeleiding. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-41904133. Of stuur een e-mail naar: c.tunzi@sovee.nl

EVA&Co

Wil jij coach worden?

EVA&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de Entree-opleiding voor anderstaligen (EVA) volgen bij MBO Amersfoort of doorgestroomd zijn naar een reguliere opleiding bij MBO Amersfoort. EVA&Co vergroot door middel van het persoonlijk coachen van de jongere de kans op een diploma, certificaat of het vinden en houden van werk. Ook wordt de anderstalige jongere meer zelfredzaam en is hij beter in staat zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

De coach is een vrijwilliger of een student. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

De EVA-jongeren zijn nieuwkomers die korter dan vier jaar in Nederland verblijven. De achtergrond van deze groep is heel divers:

Jongeren die met/zonder ouders gevlucht zijn. Jongeren die in verband met arbeidsmigratie uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa komen. Jongeren die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging.

Door hun migratieachtergrond zijn veel van deze jongeren kwetsbaar. Hoewel de aanleiding voor vertrek naar Nederland erg kan verschillen, staan alle nieuwkomers voor de uitdaging te integreren in Nederland. Ze hebben afstand moeten doen van hun vertrouwde omgeving en worden geconfronteerd met een nieuwe cultuur en andere gewoontes.

Bij EVA&Co bieden we jongeren op verschillende manieren ondersteuning:

Coaching

Een coach is een soort maatje, die aandacht geeft, naast de jongere staat en ook leuke dingen met de jongere doet. Een coach helpt met schoolse zaken zoals huiswerk of planning, werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt ook over alles wat de jongere bezighoudt. Samen ontspanning zoeken en activiteiten ondernemen zoals sport of naar de film gaan, is goed mogelijk. 

Een coach kan ondersteunen bij het vinden van een stageplek, een waardevolle vrijetijdsbesteding, bij het opbouwen van een netwerk of het vinden van een sportclub.

Peer-educatie 

De kracht van peer-educatie is dat jongeren sneller iets aannemen van personen die gelijkwaardig aan hen zijn of die een voorbeeldfunctie voor hen vervullen. Het doel van de educatie is kennis vergroten, inzicht krijgen in eigen gedrag en gedragsverandering. De inhoud van de educatie wordt mede bepaald door de anderstalige jongeren.

Ontmoeting

Wij willen ontmoeting en één-op-één contact tussen jongeren faciliteren. Studenten van de EVA-opleiding willen graag reguliere studenten leren kennen, samen activiteiten ondernemen en wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld een sportclub vinden en lid worden, een gezonde maaltijd koken, leren een fiets te repareren. Deelnemen aan de activiteiten draagt bij aan de emotionele ontwikkeling, vaardigheden, taalontwikkeling en zelfredzaamheid van de jongeren.

Een klankbordgroep denkt mee over de opzet en invulling van EVA&Co. Zij speelt een belangrijke rol in het realiseren van de activiteiten voor- en door jongeren. De klankbordgroep bestaat uit studenten van de EVA-opleiding, anderstalige studenten die een reguliere opleiding volgen en ervaringsdeskundige jongeren die al langere tijd in Nederland wonen en hun weg hier hebben gevonden. Hun ervaring is van meerwaarde omdat zij weten wat er speelt bij de doelgroep en waar behoefte aan is.

Contact

Wil je meer informatie over EVA&Co of je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met SOVEE via 033 470 21 59 of coaching@sovee.nl.

Printversie

Wil je een afdruk van bovenstaande informatie, klik dan op Info EVA&Co.

 

EVA&Co is een samenwerkingsverband van SOVEE en MBO Amersfoort en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranje Fonds in het kader van het landelijk programma Meer Kansen Voor Jongeren (www.oranjefonds.nl/vrienden).

SOVEE