Voor de beste onderwijskansen

18 jaar en ouder

Support2Go

Support2Go is voor studenten (16 en 20 jaar) van de opleiding Servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland in Amersfoort, die gemotiveerd zijn voor laagdrempelige ondersteuning. De overstap van het mbo naar de arbeidsmarkt is voor sommige jongeren moeilijk. Minder zelfredzame studenten (waaronder ook nieuwkomers) hebben moeite met het succesvol afmaken van hun opleiding en missen een stevig netwerk, waardoor ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben. Er zijn ook jongeren voor wie de keuze te vroeg komt of het beroepsbeeld nog te weinig ontwikkeld is. Daarnaast dreigen jongeren uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze. Dit belemmert hen om de juiste weg te vinden in de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Deze jongeren hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee hun kansen te vergroten op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. Vanuit SOVEE matchen wij jongeren met coaches uit het bedrijfsleven. De coaching wordt aangeboden aan de studenten naast de reguliere begeleiding die al op school aanwezig is.

 

https://www.sovee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sovee_V3.mp4

Voor dit project werken we samen met ROC Midden Nederland.

Support2Go wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Amersfoort.

 

EVA&Co

Wil jij coach worden?

EVA&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de Entree-opleiding voor anderstaligen (EVA) volgen bij MBO Amersfoort of doorgestroomd zijn naar een reguliere opleiding bij MBO Amersfoort. EVA&Co vergroot door middel van het persoonlijk coachen van de jongere de kans op een diploma, certificaat of het vinden en houden van werk. Ook wordt de anderstalige jongere meer zelfredzaam en is hij beter in staat zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

De coach is een vrijwilliger of een student. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

De EVA-jongeren zijn nieuwkomers die korter dan vier jaar in Nederland verblijven. De achtergrond van deze groep is heel divers:

Jongeren die met/zonder ouders gevlucht zijn. Jongeren die in verband met arbeidsmigratie uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa komen. Jongeren die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging.

Door hun migratieachtergrond zijn veel van deze jongeren kwetsbaar. Hoewel de aanleiding voor vertrek naar Nederland erg kan verschillen, staan alle nieuwkomers voor de uitdaging te integreren in Nederland. Ze hebben afstand moeten doen van hun vertrouwde omgeving en worden geconfronteerd met een nieuwe cultuur en andere gewoontes.

Bij EVA&Co bieden we jongeren op verschillende manieren ondersteuning:

Coaching

Een coach is een soort maatje, die aandacht geeft, naast de jongere staat en ook leuke dingen met de jongere doet. Een coach helpt met schoolse zaken zoals huiswerk of planning, werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt ook over alles wat de jongere bezighoudt. Samen ontspanning zoeken en activiteiten ondernemen zoals sport of naar de film gaan, is goed mogelijk. 

Een coach kan ondersteunen bij het vinden van een stageplek, een waardevolle vrijetijdsbesteding, bij het opbouwen van een netwerk of het vinden van een sportclub.

Peer-educatie 

De kracht van peer-educatie is dat jongeren sneller iets aannemen van personen die gelijkwaardig aan hen zijn of die een voorbeeldfunctie voor hen vervullen. Het doel van de educatie is kennis vergroten, inzicht krijgen in eigen gedrag en gedragsverandering. De inhoud van de educatie wordt mede bepaald door de anderstalige jongeren.

Ontmoeting

Wij willen ontmoeting en één-op-één contact tussen jongeren faciliteren. Studenten van de EVA-opleiding willen graag reguliere studenten leren kennen, samen activiteiten ondernemen en wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld een sportclub vinden en lid worden, een gezonde maaltijd koken, leren een fiets te repareren. Deelnemen aan de activiteiten draagt bij aan de emotionele ontwikkeling, vaardigheden, taalontwikkeling en zelfredzaamheid van de jongeren.

Een klankbordgroep denkt mee over de opzet en invulling van EVA&Co. Zij speelt een belangrijke rol in het realiseren van de activiteiten voor- en door jongeren. De klankbordgroep bestaat uit studenten van de EVA-opleiding, anderstalige studenten die een reguliere opleiding volgen en ervaringsdeskundige jongeren die al langere tijd in Nederland wonen en hun weg hier hebben gevonden. Hun ervaring is van meerwaarde omdat zij weten wat er speelt bij de doelgroep en waar behoefte aan is.

Contact

Wil je meer informatie over EVA&Co of je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met SOVEE via 033 470 21 59 of coaching@sovee.nl.

Printversie

Wil je een afdruk van bovenstaande informatie, klik dan op Info EVA&Co.

 

EVA&Co is een samenwerkingsverband van SOVEE en MBO Amersfoort en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranje Fonds in het kader van het landelijk programma Meer Kansen Voor Jongeren (www.oranjefonds.nl/vrienden).

Mijn Tweede Familie

Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland 18 jaar worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel volwassen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zij wonen op zichzelf, mogen zelfstandig beslissingen nemen, zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen aangaan. Niet alle AMV’s zijn hier goed op voorbereid. Een opleiding afronden, werk vinden en al je zaken zelf regelen is een hele opgave. Daarom gunnen wij deze jongeren, die in Nederland een zelfstandig bestaan moeten opbouwen een tweede familie.

Bij Mijn Tweede Familie koppelt SOVEE een gezin aan een jonge vluchteling (17-23 jaar). Deze jongere is alleenstaand, woont zelfstandig op kamers of in een huurwoning, maar kan bij een tweede familie zijn/haar verhaal kwijt. Gewoon op een middag aan de keukentafel bij een kopje thee de dag doornemen of in alle rust huiswerk maken. Een keertje aanschuiven bij het avondeten en daarna gezellig op de bank voor de tv. Of een zondagmiddag mee met een uitje. Gewone, alledaagse familieaangelegenheden zijn voor deze jongeren heel waardevol en dragen bij aan ontspanning en een gevoel van geborgenheid. Een tweede familie kan de jongere bij diverse zaken helpen zoals: leren koken, meedenken bij het afsluiten van een zorgverzekering of ondersteunen bij school en huiswerk. Een tweede familie kan het gemis van ouders een klein beetje goedmaken.

Mebrahtom is zonder familie naar Nederland gekomen, maar heeft in Amersfoort een tweede familie gevonden! Bekijk zijn verhaal: https://youtu.be/l0BNTvd38Hg

Pharos en SOVEE hebben een handreiking ontwikkeld voor de ondersteuning voor jonge alleenstaande vreemdelingen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Hoe geef je dit vorm in de gemeente? Handvatten en tips.

Gezinnen die nadere informatie wensen of belangstelling hebben om deel te nemen aan Mijn Tweede Familie kunnen kijken op gezinsprofiel M2F of contact opnemen met de projectleider, Annet Onnink, a.onnink@sovee.nl, 06 33587895.

Mijn Tweede Familie wordt door SOVEE uitgevoerd in samenwerking met Pharos en wordt gefinancierd door Werkgroep Vluchtelingen & Educatie, het Kansfonds en Indebuurt033.

SOVEE