Voor de beste onderwijskansen

18 jaar en ouder

Support2Go

Support2Go is voor studenten (16 en 20 jaar) van de opleiding Servicemedewerker niveau 2 van ROC Midden Nederland in Amersfoort, die gemotiveerd zijn voor laagdrempelige ondersteuning. De overstap van het mbo naar de arbeidsmarkt is voor sommige jongeren moeilijk. Minder zelfredzame studenten (waaronder ook nieuwkomers) hebben moeite met het succesvol afmaken van hun opleiding en missen een stevig netwerk, waardoor ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben. Er zijn ook jongeren voor wie de keuze te vroeg komt of het beroepsbeeld nog te weinig ontwikkeld is. Daarnaast dreigen jongeren uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze. Dit belemmert hen om de juiste weg te vinden in de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Deze jongeren hebben deze extra begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op school en stage en daarmee hun kansen te vergroten op het verwerven van een structurele baan en een solide maatschappelijk positie. Vanuit SOVEE matchen wij jongeren met coaches uit het bedrijfsleven. De coaching wordt aangeboden aan de studenten naast de reguliere begeleiding die al op school aanwezig is.

 

https://www.sovee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sovee_V3.mp4

Voor dit project werken we samen met ROC Midden Nederland.

 

 

EVA&Co

Wil jij coach worden?

EVA&Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de Entree-opleiding voor anderstaligen (EVA) volgen bij MBO Amersfoort of doorgestroomd zijn naar een reguliere opleiding bij MBO Amersfoort. EVA&Co vergroot door middel van het persoonlijk coachen van de jongere de kans op een diploma, certificaat of het vinden en houden van werk. Ook wordt de anderstalige jongere meer zelfredzaam en is hij beter in staat zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

De coach is een vrijwilliger of een student. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Pas als de jongere zelf wil, kan hij/zij in aanmerking komen voor een coach.

De EVA-jongeren zijn nieuwkomers die korter dan vier jaar in Nederland verblijven. De achtergrond van deze groep is heel divers:

Jongeren die met/zonder ouders gevlucht zijn. Jongeren die in verband met arbeidsmigratie uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa komen. Jongeren die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging.

Door hun migratieachtergrond zijn veel van deze jongeren kwetsbaar. Hoewel de aanleiding voor vertrek naar Nederland erg kan verschillen, staan alle nieuwkomers voor de uitdaging te integreren in Nederland. Ze hebben afstand moeten doen van hun vertrouwde omgeving en worden geconfronteerd met een nieuwe cultuur en andere gewoontes.

Bij EVA&Co bieden we jongeren op verschillende manieren ondersteuning:

Coaching

Een coach is een soort maatje, die aandacht geeft, naast de jongere staat en ook leuke dingen met de jongere doet. Een coach helpt met schoolse zaken zoals huiswerk of planning, werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt ook over alles wat de jongere bezighoudt. Samen ontspanning zoeken en activiteiten ondernemen zoals sport of naar de film gaan, is goed mogelijk. 

Een coach kan ondersteunen bij het vinden van een stageplek, een waardevolle vrijetijdsbesteding, bij het opbouwen van een netwerk of het vinden van een sportclub.

Peer-educatie 

De kracht van peer-educatie is dat jongeren sneller iets aannemen van personen die gelijkwaardig aan hen zijn of die een voorbeeldfunctie voor hen vervullen. Het doel van de educatie is kennis vergroten, inzicht krijgen in eigen gedrag en gedragsverandering. De inhoud van de educatie wordt mede bepaald door de anderstalige jongeren.

Ontmoeting

Wij willen ontmoeting en één-op-één contact tussen jongeren faciliteren. Studenten van de EVA-opleiding willen graag reguliere studenten leren kennen, samen activiteiten ondernemen en wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld een sportclub vinden en lid worden, een gezonde maaltijd koken, leren een fiets te repareren. Deelnemen aan de activiteiten draagt bij aan de emotionele ontwikkeling, vaardigheden, taalontwikkeling en zelfredzaamheid van de jongeren.

Een klankbordgroep denkt mee over de opzet en invulling van EVA&Co. Zij speelt een belangrijke rol in het realiseren van de activiteiten voor- en door jongeren. De klankbordgroep bestaat uit studenten van de EVA-opleiding, anderstalige studenten die een reguliere opleiding volgen en ervaringsdeskundige jongeren die al langere tijd in Nederland wonen en hun weg hier hebben gevonden. Hun ervaring is van meerwaarde omdat zij weten wat er speelt bij de doelgroep en waar behoefte aan is.

Contact

Wil je meer informatie over EVA&Co of je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met SOVEE via 033 470 21 59 of coaching@sovee.nl.

Printversie

Wil je een afdruk van bovenstaande informatie, klik dan op Info EVA&Co.

 

EVA&Co is een samenwerkingsverband van SOVEE en MBO Amersfoort en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranje Fonds in het kader van het landelijk programma Meer Kansen Voor Jongeren (www.oranjefonds.nl/vrienden).

Mijn Tweede Familie

Als alleenstaande jonge vluchtelingen in Nederland 18 jaar worden, eindigt de voogdij: zij zijn officieel volwassen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zij wonen op zichzelf, mogen zelfstandig beslissingen nemen, zijn verantwoordelijk voor hun zorgkosten en kunnen financiële verplichtingen aangaan. Niet alle jonge vluchtelingen zijn er goed op voorbereid om hier een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een opleiding afronden, werk vinden en al je zaken zelf regelen is een hele opgave. Daarom gunnen wij deze jongeren een tweede familie.

Bij Mijn Tweede Familie koppelt SOVEE een gezin aan een jonge vluchteling (16-23 jaar). De jongere is alleenstaand, woont zelfstandig op kamers of in een huurwoning en kan bij de tweede familie zijn of haar verhaal kwijt en even meedraaien in het gezin. Dat kan bijvoorbeeld door een keer aan te schuiven bij het avondeten en daarna gezellig samen tv te kijken of door mee te gaan met een gezinsuitje. Gewone, alledaagse familieaangelegenheden dragen bij aan ontspanning, een gevoel van geborgenheid en een kijkje in de Nederlandse cultuur. Een tweede familie kan de jongere ook helpen bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een bibliotheekabonnement of de aanschaf van een fiets. Zo kan een tweede familie het gemis van ouders een klein beetje wegnemen.

Mebrahtom is zonder familie naar Nederland gekomen, maar heeft in Amersfoort een tweede familie gevonden! Bekijk zijn verhaal: https://youtu.be/l0BNTvd38Hg

Pharos en SOVEE hebben een handreiking ontwikkeld voor de ondersteuning van jonge alleenstaande vreemdelingen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Deze handreiking bevat een werkwijze met handvatten en tips voor gemeenten én organisaties in zorg en welzijn.

Heb je belangstelling om je aan te melden als gezin voor Mijn Tweede Familie? Bekijk dan het gezinsprofiel M2F of neem contact op:Voor gemeente Amersfoort met:Marijn Kooiman via 06 12 25 41 04, m.kooiman@sovee.nl of coaching@sovee.nlVoor gemeente Den Haag en Wassenaar met:Nikki van der Ven via 06 12 73 51 11 of n.van.der.ven@sovee.nlVoor gemeente Utrecht met:Wieke van Draanen via 06 20 29 16 62 of w.van.draanen@sovee.nl

Mijn Tweede Familie is door SOVEE ontwikkeld in samenwerking met Pharos en wordt gefinancierd door Indebuurt033, Gemeente Amersfoort, Oranje Fonds, Kansfonds, Fonds 1818.

SOVEE