Voor de beste onderwijskansen

ANBI status

SOVEE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status) en heeft als doelen:
– Kansen vergroten voor kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar.
– Begeleiding, advies, training en coaching bieden aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. SOVEE staat als ANBI klaar voor ontwikkelingsstimulering van kinderen, opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak problemen jongeren.

Wat wil SOVEE voor anderen betekenen?  

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere tijdelijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak in de sociale context. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke problemen, problemen thuis of op school of te weinig aansluiting met andere kinderen, waardoor het kind of jongere ongelukkig is. Het is belangrijk de oorzaak van de stagnatie zo snel mogelijk te achterhalen, op te heffen en het kind/jongere weer in zijn kracht te zetten, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dat is het werkdomein van SOVEE. We zijn actief op het snijvlak van opvoeden en onderwijs. We halen leerbarrières weg en creëren de ideale, individuele randvoorwaarden waaronder een kind of jongere het beste uit zichzelf kan halen. We beschikken daarvoor over deskundigen met veel kennis en ervaring op dit gebied en werken samen met een wijd vertakt netwerk in het voortgezet onderwijs, mbo en ketenpartners in jeugdzorg en welzijn.

Meer informatie over SOVEE

Directeur-bestuurder van SOVEE is R.J.A. Caubo. Het doel van de stichting is vastgelegd in de Statuten SOVEE. Hierin zijn ook bepalingen opgenomen over de taken en bevoegdheden van de bestuurder. Er is een reglement voor de raad van bestuur opgesteld. Het contract van de bestuurder is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de bezoldiging is conform de Wet Naleving Topinkomens. SOVEE heeft een raad van toezicht bestaande uit 4 personen met W. Meershoek als voorzitter.

Winst maken is niet het doel van SOVEE. Het RSIN nummer is: 805395246.

Standaardformullier publicatieplicht Zorginstellingen

Klik op onderstaande link voor het Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen:
Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Delen

SOVEE