Voor de beste onderwijskansen

Privacy

SOVEE en persoonlijke gegevens

Om cliënten optimaal van dienst te zijn, legt SOVEE verschillende gegevens vast. Bijvoorbeeld namen en adressen, gegevens over aangeboden diensten en afspraken met cliënten.

Het privacyreglement zorgt ervoor dat met deze informatie zorgvuldig wordt omgegaan. Zo mogen gegevens van cliënten niet zonder meer worden doorgegeven aan andere instellingen. Wij doen dit dan ook alleen met uitdrukkelijke toestemming van cliënten.

Rechten van de cliënt

Cliënten van SOVEE hebben verschillende rechten:

  • Recht op inzage in de eigen gegevens. Ook kan hiervan een kopie worden opgevraagd.
  • Kloppen gegevens niet? Dan kan een correctie worden aangevraagd.
  • Staat er in de gegevens een oordeel of een mening waarmee de cliënt het niet eens is, dan kan diegene een brief schrijven met een uitleg. SOVEE voegt deze brief dan aan de gegevens toe.
  • Naast wijzigingen hebben cliënten ook het recht om een verzoek tot gegevensvernietiging in te dienen.
  • Cliënten kunnen een klacht indienen  als zij van mening zijn dat SOVEE niet zorgvuldig met gegevens is omgegaan.

Gegevens of klachten: brief sturen

Wie aanspraak wil maken op één van bovenstaande rechten, kan een korte brief schrijven naar SOVEE. Daarin moeten naam- en adresgegevens worden vermeld en het recht dat wordt aangesproken. Let op: bij het indienen van een klacht moet ook worden omschreven wat volgens de cliënt is misgegaan in de manier waarop SOVEE met gegevens is omgegaan.

Brieven naar SOVEE kunnen worden gestuurd aan:
De directeur-bestuurder van SOVEE
Postbus 2175
3800 CD  AMERSFOORT

Ouder en kind

Is een kind of een jongere cliënt van SOVEE, dan worden de hierboven beschreven rechten uitgeoefend door: 

  • De wettelijk vertegenwoordiger (ouder met gezag) als het kind nog geen 12 jaar is.
  • De jongere en de wettelijk vertegenwoordiger beiden als de jongere al wel 12 maar nog geen 16 jaar is.
  • De jongere zelf als hij 16 jaar of ouder is.

Meer weten? Medewerkers van SOVEE kunnen alles vertellen over het uitoefenen van rechten door volwassenen en jongeren. Bel 033 – 470 21 59 of bekijk het uitgebreide Privacyreglement SOVEE en bijbehorende Handleiding privacyreglement SOVEE.

 

Delen

SOVEE