Sovee

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina lees je de algemene voorwaarden van Sovee.

Art.1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Sovee opdracht geeft tot het verrichten van één of meerdere diensten

b. Sovee: De Stichting Onderwijs VoorrangEemland te Amersfoort, zijnde de opdrachtnemer.

Art.2 Kwaliteit

Sovee zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren, onder inachtneming van criteria en standaarden die niet lager zijn dan die welke normaliter gelden ten aanzien van de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Art.3 Offertes

a. Alle uitgebrachte offertes van Sovee dienen te worden aangemerkt als aanbod dat dooraanvaarding tot een overeenkomst leidt. De aan Sovee door de opdrachtgever geretourneerde ondertekende offerte merkt Sovee aan als aanvaarding door de opdrachtgever. SOVEE stuurt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding.

b. De in de offerte genoemde totaalprijs kan ondervoorbehoud van een verrekening van daadwerkelijk geleverde uren en kosten zijn opgesteld. In dit geval wordt dit expliciet door Sovee benoemd.

Art.4 Wijzigingen

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien dat tussenpartijen schriftelijk is overeengekomen.

Art.5 Geheimhouding

a. Sovee is, behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis heeft genomen en waarvan het vertrouwelijke karakter evident is, tenzij opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking.

b. SOVEE staat, voor zover dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd, er voor in dat haar medewerkers zich zullen gedragen in overeenstemming met het in punt a. bepaalde.c. De geheimhoudingsplicht van Sovee eindigt na verloop van 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Art.6 Intellectueel eigendomsrecht

a. Sovee behoudt zich de rechten en grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

b. Sovee heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Art.7 Betalingen

a. De diensten van Sovee zijn vrijgesteld van BTW tenzij dat uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.

b. Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.

c. Afhankelijk van de hoogte van de overeengekomen prijs en de duur van het project, maken Sovee en opdrachtgever vooraf afspraken over de betalingscondities.d. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.

e. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Sovee is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Sovee, als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

f. Opdrachtgever zal de kosten, zowelgerechtelijke als buitengerechtelijke, diegemaakt moeten worden ter zake van deinvordering verschuldigd zijn. Debuitengerechtelijke kosten bedragen ten minste15% van het te vorderen bedrag, tevermeerderen met B.T.W. en de wettelijkerente.

g. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt Sovee zich het recht voorde levering van diensten, ontwikkeling en/of levering van producten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat SOVEE tot enige schadevergoeding gehouden is.

Art.8 Ontbinding van de overeenkomst

a. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.

b. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de bevoegdheden voor die hem toekomen op levering van diensten of de aanvang van de ontwikkeling van en/of levering van producten door SOVEE dan is opdrachtgever verplicht25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

c. Bij ontbinding korter dan een maand vóóraanvang van de levering van diensten of de aanvang van de ontwikkeling van en/of levering van producten door Sovee is opdrachtgever50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten of de ontwikkeling vanen/of levering van producten door Sovee de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Art.9 Klachten

a. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en/of goederen door Sovee binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven reclameren.

b. Zolang over de klacht geen overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Sovee blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever volledig in stand.

Art.10 Aansprakelijkheid

a. SOVEE is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan Sovee verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding van door Sovee te leveren diensten en/of producten.

b. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik vandoor Sovee als gevolg van de overeenkomst geleverde diensten of producten, gegeven adviezen of voor schade veroorzaakt door bijlevering van diensten en/of producten ingeschakelde personen door Sovee, is Sovee slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Sovee en/of aan de zijde van door Sovee bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.c. Opdrachtgever zal nimmer een der door Sovee ingeschakelde medewerkers persoonlijk aansprakelijk stellen.d. Opdrachtgever vrijwaart Sovee voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sovee, tenzij er sprake is van opzet en/of rove schuld aan de zijde van Sovee.

Art.11 Geschillen

a. Op alle overeenkomsten met Sovee is Nederlands Recht van toepassing.

b. Voor geschillen, die niet in onderling overlegzijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter de rechtbank te Zwolle.